Kadry Płace i ZUS PRO na 2024

Kadry, Płace i ZUS PRO wersja 9.24.0.0. jest płatna, aktualizację możesz zamówić telefonicznie: 62 734-76-40, 509-688-690, lub e-mail: info@dgcsnet.pl

 

Wersja wprowadza święta oraz pierwsze zmienne finansowe na rok 2024, w tym dwa nowe minimalne wynagrodzenia w roku 2024 zarówno z zatrudnienia pracowniczego, jaki i z umowy zlecenia, zaktualizowano skalę podatkową oraz kwoty wolne od podatku.
Aktualizacji zawiera też nowe PIT-4R wer.13 oraz PIT-8AR wer.13 w formie wydruku oraz eksportów do e-Deklaracji zarówno przez format XML, jak i przez plik DEK przygotowany do przeniesienia danych do modułu Zbiorczych e-Deklaracji, a także zawiera wiele innych zmian, nowości oraz udogodnień.

Wprowadzono nowe funkcjonalności:

 • Dodano zmienne finansowe obowiązujące od 01.12.2023 r. oraz od 01.01.2024 r. a także od 01.07.2024 r. w zakresie zmiennych, których wartość jest znana na moment wydania wersji;
 • Uwzględnianie minimalnej stawki godzinowej dla umów zlecenie obowiązującej w od 01.01.2024 r. oraz od 01.07.2024 r. polegające na sprawdzaniu wartości wynagrodzenia przy rejestrowaniu umów zlecenia oraz przy rejestrowaniu rachunków do umów zlecenia;
 • Wprowadzono wartość progu podwyższenia obniżonej wpłaty uczestnika do PPK obowiązującej w od 01.01.2024 r. oraz od 01.07.2024 r.
 • Przygotowano daty świąt ustawowych obowiązujących w 2024 r.
 • Nowy formularz deklaracji PIT-4R wer.13 (obowiązującej za 2023 r.) w formie wydruku oraz eksportów do plików DEK (do moduły Zbiorczych e-Deklaracji) oraz do pliku XML (wczytania na stronie internetowej e-deklaracji prowadzonej przez Ministerstwo Finansów);
 • Dodano nowy formularz deklaracji PIT-8AR wer.13 (obowiązującej za 2023 r.) w formie wydruku oraz eksportów do plików DEK (do Modułu: Zbiorczych e-Deklaracji) oraz do pliku XML (wczytania na stronie internetowej e-deklaracji prowadzonej przez Ministerstwo Finansów);
 • W wydrukach ‘Ewidencji czasu pracy’ dopisano oznaczenia urlopów macierzyńskich / rodzicielskich wprowadzonych w roku 2023;
 • W nagłówkach wydruków list obecności oznaczonych jako ‘… notatki’ dodano oznaczenie ewidencja, przyjmując nazwy tych wydruków jako ‘Lista obecności i ewidencja czasu pracy za…’;
 • Dodano nową zmienną finansową ‘Procent wynagrodzenia płatnika – terminowa płatność PIT’ dostępną w Grupie zmiennych ‘Podatki’, która odpowiada za współczynnik (obecnie w roku 2023 wynosi 0,6%) służący do naliczenia wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku (PIT-8AR) albo zaliczki na podatek (PIT-4R) wykazywanych na tych deklaracjach;
 • W eksporcie danych do PIT-11 przez plik DEK (do Modułu: Zbiorczych e-Deklaracji) dodano pole „adres e-mail pracownika” z adresu do korespondencji w celu umożliwienia zautomatyzowanej wysyłki PIT-11 przez e-mail z nadrukiem numeru referencyjnego do pracownika;
 • Wprowadzono blokadę rejestracji nieobecności urlopowej za rok (nowy rok) w sytuacji, gdy w programie nie naliczono urlopu należnego pracownikowi za dany rok;
 • Dodano możliwość zbiorczego (dla wielu osób / dla grupy / dla Wszystkich) usuwania składnika płacowego przypisanego do pracowników w siatce płac pracowników – oknie: Płace → Definiowanie → Płace pracownika;
 • Zróżnicowano skutek uwzględnienia wynagrodzenia z tytułu ‘Nieobecność siła wyższa w rodzinie’ przy naliczeniu wartości składnika ‘Podstawa średnia CHOROBA’ oraz przy wykazywaniu kwot i danych na ‘Raporcie do ZUS Z-03’. W przypadku występowania w tym samym miesiącu nieobecności (jak choroby, opieki, inne usprawiedliwione nieobecności) skutkujących uzupełnianiem wartości składników płacowych przyjmowanych do wyliczenia ‘Podstawa średnia CHOROBA’, także wynagrodzenie z tytułu ‘Nieobecność siła wyższa w rodzinie’ jest przyjmowane za taki miesiąc w wartości po uzupełnieniu. Natomiast w przypadku braku nieobecności skutkujących uzupełnianiem wynagrodzenie z tytułu ‘Nieobecność siła wyższa w rodzinie’ jest przyjmowane w kwocie faktycznie wypłaconej przy naliczeniu wartości składnika ‘Podstawa średnia CHOROBA’ oraz przy wykazywaniu kwot i danych na ‘Raporcie do ZUS Z-03’.

Wprowadzono zmiany:

 • Zmieniono – doprecyzowano treść komunikatu wyświetlanego przy braku przypisanego kalendarza;
 • Optymalizowano dodawanie kolejnego wpisu o dochodzie dla ‘Właściciela’ / ‘Wspólnika’ w oknie: ‘Płace’ → ‘Przedsiębiorcy – przychody’ w taki sposób, że program podpowiada dodanie wpisu dotyczącego najstarszego miesiąca w określonym roku, dla którego to miesiąca nie zanotowano danych o dochodzie / przychodzie;
 • Zmieniono formularz zaświadczenia dla zleceniobiorców (osób zatrudnionych na umowie cywilnej), w taki sposób żeby zbliżyć go do formatu zaświadczenia o dochodach brutto / netto z umów o pracę, przy czym oznaczenie umowy cywilnej / umów cywilnych, dla których wykonywane jest zaświadczenia należy podać w oknie dialogowym dotyczącym uwag, wywoływanym w trakcie generowania zaświadczenia;
 • Umożliwiono naliczanie wynagrodzenia za ‘Nieobecność siła wyższa w rodzinie’ w sytuacji, gdy w tym samym miesiącu występuje inna nieobecności o charakterze ‘Urlop okolicznościowy’ (opieka z 188 kp i inne) skutkująca naliczeniem wynagrodzenie także z tego tytułu;
 • Rozwiązano możliwość wystąpienia problemu przy naliczeniu składki zdrowotnej z tytułu umowy autorskiej (z uwagi na 50% koszty uzysku) związanego z uwzględnieniem zasad liczenia tej składki według przepisów z 2021 roku.

Aktualizację do nowej wersji można pobrać ze strony pobierz aktualizację.

Pytania? Skontaktuj się z nami: 62 734 76 40 oraz 509 688 690